Общи условия за предоставяне на услуги от „ЛТ Легал Транс“ ЕООД

1. Предмет

1.1. Настоящите Общи условия регулират взаимоотношенията между „ЛТ Легал Транс ЕООД („Изпълнител“) и ползвателите („Възложител“) на всички, предлагани от „ЛТ Легал Транс“ ЕООД, ЕИК 206182889, с адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 124а, управител – Мариета Йорданова Генчева, услуги („Услуги“). Общите условия могат да бъдат променяни периодично по преценка на Изпълнителя, като всеки Възложител може да се запознае с тяхната актуална версия на интернет страницата на Изпълнителя – translation.legal.

1.2. Общите условия обхващат услугите на „ЛТ Легал Транс“ ЕООД, включително, но не и ограничено до следните: извършване на писмен превод на документи, проучване и представяне на информация по отношение на приложими законодателни разпоредби и съдебна практика.

1.3.Настоящите общи условия са неразделна част от Договор за предоставяне преводачески услуги, наричан по-долу „Договора”, който се сключва след потвърждаване на предоставена оферта от „ЛТ Легал Транс“ ЕООД. При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и сключения Договор, се прилагат разпоредбите на Договора. При липса на сключен договор отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите Общи условия.

1.4. С възлагането на поръчка от страна Възложителя се счита, че той приема Общите условия, като същите се прилагат за целия период на правоотношението. Всички промени, допълнения и допълнителни споразумения се извършват в писмен вид и влизат в сила след оформяне на Договор и подписването му от двете страни. Изключени са възражения, които се основават на правописни и/или явни грешки. Общите условия на Възложителя, намират приложение, само от ако същите са изрично приети от Изпълнителя в писмен вид.

2. Възлагане на поръчки

2.1. Поръчките се възлагат основно по електронен път. Поръчки по телефона или по друг неформален начин се приемат само по изключение. Отговорността за грешки, които се основават на устна комуникация, е на Възложителя.

2.2. Поръчките за извършване на преводи трябва да имат следното минимално съдържание: тема, област, изходящ и целеви език, обем на текста, изисквания за терминология и срокове за доставка. Освен това, в писмен вид трябва да се посочи и файловия формат, в който се извършва възложения превод.

2.3. Поръчките за другите предлагани от Изпълнителя услуги трябва да съдържат детайлна информация за възложеното задание.

2.4. Поръчката се счита за възложена с писменото потвърждение от страна на Изпълнителя. Изпълнителят не носи отговорност за закъснения и пропуски при изпълнението, ако същите се дължат на непълни, неправилни задания или подвеждащо, непълно съдържание и грешки в текста, който трябва да бъде преведен.

3. Участие на трети лица

3.1. При изпълнението на възложена поръчка можем да ползваме услугите на трети лица. Предварително проверяваме нашите партньори за сътрудничество за наличието на дължима грижа, както и гарантираме спазването на защитата на данните и поверителност чрез съответното поемане на задължения от страна на партньорите в писмен вид.

3.2. При ангажиране на преводач – трето лице, което разполага с компетентността да извършва преводи на съответния език или е партньор, с който вече сме работили успешно, полагаме необходимата грижа за наличието на качества за конкретната поръчка. В случая е налице договор между Изпълнителя и Възложителя и не възникват договорни отношения между Възложителя и третото лице, ангажирано от нас. Не е разрешен пряк контакт с нашия партньор за сътрудничество от страна на Възложителя.

4. Цени

4.1. Всички наши оферти и посочените в тях дължими суми са обвързващи. Посочените суми са в Евро. Уговорки и споразумения, които се различават от плащане в Евро, се потвърждават изключително в писмен вид.

4.2. При възлагане на превод или проучване в особено голям размер, Изпълнителят разполага с правото да поиска първоначално плащане или плащане след извършване на превод на отделен текстови модул. При възлагане на проучване може да се изиска първоначално плащане или плащане след приключване на конкретно задание, което е част от цялата възложена поръчка.

4.3. Цените в нашите оферти са без ДДС.

4.4. Запазваме си правото да променяме публикувани, необвързващи ценови листи без предварително известие или обосновка. Веднъж договорени цени и условия могат да се различават при бъдещи поръчки. Отклоненията от предварително публикувани или договорени цени ще бъдат съобщени писмено в новата оферта, но няма да бъдат отбелязани отделно.

5. Срокове за изпълнение

5.1.Сроковете за изпълнение се определят според предоставената информация. Възможни са отклонения. Счита се, че посочените дати са прогнозни. Услугата се счита за изпълнена, ако услугата е изпълнена в съответствие със сключения договор, съответно преводът е изпратен на Възложителя (протокол за изпращане) по електронен път или по пощата. Възложителят проверява своята спам-папка. Изпълнителят не е носи отговорност за настройките за сигурност на Възложителя, които предотвратяват достъпа до изпратеното от нас по електронен път писмо.

5.2. Ние не носим отговорност за загуба на данни или промени на файлове, настъпили в процеса на изпращане. При поискване може да се извърши обмен на информация и по телефона. След това ще бъде изпратено кратко потвърждение по имейл от страна на Изпълнителя. При поискване, преводите могат да бъдат изпратени на диск или в разпечатан вид по пощата или куриерска фирма. За нуждите на доказване на изпращането, всички пратки се изпращат с известие за доставка и обратна разписка. Спецификациите на времето винаги се отнасят до централноевропейското време (CET).

5.3. В случай на непреодолима сила (токов удар, злополука, болест и др.), при който не е възможно изпълнение в срок от страна на Изпълнителя, той разполага с правото да поиска уговаряне на удължаване на срока или да прекрати договора.

6. Смущения, непреодолима сила, затваряне и ограничаване на дейността, системни и сървърни грешки, вируси

6. 1. Изпълнителят не носи отговорност за вреди, настъпили от смущаване на упражняване на нормалната дейност, по-специално вследствие на настъпила непреодолима сила, например природни явления. Същото се отнася до технически проблеми, системни и сървърни грешки, възможни смущения при предаване на информацията и други, попречили за изпълнение на дейността причини, които не зависят от Изпълнителя. В изключителни случаи, Изпълнителят разполага с правото напълно или частично да прекрати договора.

6.2. Също така, Изпълнителят не носи отговорност за щети, причинени на Възложителя от злонамерен софтуер. Изпълнителят използва антивирусен софтуер и препоръчва на Възложителя също да използва антивирусен софтуер. В случай на доставки на преводи във файлова форма, Възложителят носи отговорност за окончателната проверка на сигурността на прехвърлените файлове и текстове. Претенциите за възникналите в този смисъл вреди няма да бъдат признати.

6.3. В случаите на непреодолима сила, при които Изпълнителят трябва да прекрати договора, Възложителят се задължава да извърши плащане на вече предоставените услуги и свързаните с тях допълнителни разноски, произтичащи на основание сключения между страните договор.

7. Рекламация

7.1. Изпълнителят извършва всички услуги и преводи при съобразяване с предоставената информация. Наличието на специални изисквания следва да бъде уговорено в писмен вид, след което същите ще бъдат взети предвид. По отношение на преводите се обръща особено внимание на цялостното извършване на превода, както и на граматиката и смисловото съответствие. Ако Възложителят не възрази незабавно в писмен вид, най-късно в срок до 5 дни (дата на постъпване при Изпълнителя), се счита, че поръчката е приключила, а преводът – одобрен. При пропускане на срока, Възложителят се отказва от всички претенции, които произтичат на основание евентуален недостатък на превода.

7.2. В случай на недостатъци, които които не могат да се определят като незначителни, Възложителят може да възрази писмено. Недостатъците трябва да бъдат конкретно посочени. След това Изпълнителят има възможност да извърши корекции. Тази разпоредба се прилага и по отношение на спешни преводи. Изпълнителят няма задължение да извърши корекция на текст, ако същият в цялост или частично вече е бил обработен от Възложителя или от трето лице. Претенциите за наличие на недостатък не освобождават Възложителя от задължението му за плащане.

7.3. Само в случай на доказано неуспешна корекция, Възложителят има право на намаляване на цената или на нов превод. Изключени са всякакви други претенции, включително претенциите за вреди от неизпълнение. Отговорността за всеки отделен случай е ограничена до стойността на съответната поръчка. Изпълнителят носи отговорност единствено в случай на груба небрежност и умисъл;отговорността в случай на лека небрежност се прилага само в случай на нарушение на съществени договорни задължения. Компенсацията за последващи щети като пропуснати ползи е изключена. Отговорността за регрес в случай на искове за вреди от трети страни също е изрично изключена. Също така не носим отговорност за грешки в превода, причинени от неправилна, непълна или непредставена навреме от клиента информация или документи , както и от неправилни или нечетливи текстове или текстови пасажи. Доколкото целта на превода не е посочена на Изпълнителя, обезщетение за вреди се изключва в случаите, в които преведеният текст не може да се използва за конкретна цел. Това се отнася и за рекламни текстове, чието разпространение трябва да се повтори или изображението на клиента е повредено.

7.4. Изпълнителят не носи отговорност за нарушения на приложимото по отношение на авторските права законодателство, ако съдържанието на текстовете е предоставено от клиента. Ако бъде предявен иск за нарушение на авторско право, Възложителят освобождава Изпълнителя от отговорност в пълен размер.

7.5. В случай на отпечатване на преведени текстове, отговорността от страна на Изпълнителя е изключена, ако Възложителят не го е информирал за тази цел, не предостави окончателния документ преди печат и разпечата документа при липсващо от страна на Изпълнителя предварително одобрение.

7.6. По отношение на материалите или продуктите, които са предоставени от Възложителя, Изпълнителят не носи отговорност, освен ако не е сключено допълнително писмено споразумение в този смисъл. По-специално са изключени проверка относно законността, отговорността, както и исковете от трети страни. Възложителят сам носи отговорност и освобождава Изпълнителя от всички претенции на трети страни.

8. Забава при изпълнението, невъзможност, оттегляне от договора

Ако уговореният срок за изпълнение не бъде спазен неоснователно и по причини зависещи от Изпълнителя, след посочване на краен допълнителен срок от Възложителя при уведомяване, че неспазването ще има за резултат прекратяване на договора, Възложителят има право да прекрати договора.

9. Цесия

Прехвърлянето на всички претенции по договора от страна на Възложителя изисква писменото съгласие на Изпълнителя.

10. Условия за плащане

10.1. Плащането се извършва по банков път на посочена от Изпълнителя банкова сметка в срок от 14 дни от представяне на фактурата за извършените услуги.

10.2. Ако Възложителят не спази срока за плащане, той автоматично изпада в забава. Последиците от забавата се уреждат съгласно приложимото българско гражданско законодателство. Всички допълнителни разноски, които възникват във връзка с производството по събиране на дължимото вземане, са в тежест на длъжника.

11. Запазване на собствеността

Изпълнителят запазва собствеността върху предоставените текстове, други създадени документи и извършените преводи, както и авторските права, докато плащането по договора не бъде извършено изцяло. В съответствие с Договора, Възложителят няма право на ползване, докато не бъде извършено пълното плащане.

12. Защита и поверителност на личните данни

Изпълнителят обработва всички данни при спазване на задължението за поверителност на личните данни, като се придържа стриктно към приложимите законодателни разпоредби в областта на защитата на лични данни. Всички, свързани с изпълнението на поръчката, лица са обвързани от това задължение. Служителите на Изпълнителя се обучават от неговия служител по защита на личните данни Privacy One GmbH, като редовно и обхватно са уведомявани за приложимото законодателство.

Моля имайте предвид, че при нешифровано предаване на данни и информация не е изключена възможността трети лица да получат информация за тях в момента на тяхното изпращане. Възложителят избира начина на изпращане.

14. Приложимо право и компетентен съд

Всички настоящи и бъдещи договорни отношения се уреждат изключително от българското законодателство при изключване прилагането на международното право на продажбите. Компетентен съд е съдът, находящ се в гр. Пловдив, България.

15. Заключителни разпоредби

15.1. Недействителността или нищожността на една или повече разпоредби от тези Общи условия не засяга действителността на останалите разпоредби. Недействителната или нищожна разпоредба трябва да бъде допълнена по взаимно съгласие, така че в съответствие със законодателните разпоредби да бъде постигната преследваната икономическа цел.

15.2. Моля обърнете внимание на декларацията за защита на личните данни, която е приложена към всяко едно потвърждение на поръчка. Актуална информация относно защитата на данните при ползване на нашия уебсайт можете да намерите на публикуваната на сайта декларация за защита на лични данни.